A'REA UP

De strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom was in 2002 één van de redenen om het flankerend onderwijsbeleid in Antwerpen te starten. Het urgentieplan A’REA UP bouwt verder op de realisaties, ervaringen en ambities uit het onderwijsnetwerk in Antwerpen om zo meer jongeren met een kwalificatie uit het onderwijs te laten uitstromen.

A'REA UP: het urgentieplan gekwalificeerde uitstroom

Elk schooljaar verlaten gemiddeld zo'n 1200 leerlingen (22%) de school zonder diploma in Antwerpen. Met de veranderingen die de stad Antwerpen, samen met de Antwerpse onderwijsverstrekkers en alle partners via het programma A'REA UP wil realiseren, moet het tij keren.

Deze verandering vraagt om een duurzame aanpak en gezamenlijke doelgerichtheid bij alle betrokken partners. In alle acties zetten we het kind / de jongere centraal, vertrekken we vanuit een aanpak die gericht is op wat onze stad, ons onderwijs, onze leerlingen nodig hebben en zorgen we voor een onderbouwing van wat we doen.
In de planningsnota van juni 2021 wordt de opbouw en structuur van het programma toegelicht. De verschillende domeinen waarop de verschillende partners inzetten via acties, onderzoek en pilootprojecten, kan je raadplegen via onderstaande klikbare pdf.

Acties en projecten per schooljaar

Voor elk schooljaar wordt een nieuwe actienota opgemaakt, met daarin per domein de preventieve, interveniërende en/of curatieve acties die de stad, scholen en partners samen uitvoeren om een positieve impact te hebben op de leerloopbaan van kinderen en jongeren in Antwerpen.

Elk van deze acties wordt afgewogen aan een aantal criteria alvorens opgenomen te worden in de actienota van het programma:

  • Op de actie kunnen de 5 principes van het programma worden toegepast.
  • De actie is gekoppeld aan minstens één traject of domein van het programma en draagt bij aan het realiseren van de doelstelling op het niveau van het domein of traject.
  • Er is een gedeeld engagement van de stad, de onderwijsnetten en andere betrokken stakeholders om op deze actie in te zetten en mensen/middelen te voorzien om de doelstelling van de actie binnen de vooropgestelde timing te realiseren.
  • De actie is gebaseerd op bestaande, wetenschappelijk onderbouwde inzichten en/of succesverhalen.
  • De actie voorziet tijd en middelen voor monitoring en effectmeting van de impact van de actie op (een voorspeller van) vroegtijdige schooluitval van leerlingen.
  • De actie voorziet in een inhoudelijk proces of participatief traject waarin advies of (aangepast) aanbod rond een concreet thema gelinkt aan de Antwerpse context wordt uitgewerkt en bevat een aanbeveling voor brede en duurzame uitrolbaarheid over alle onderwijsnetten in Antwerpen.
  • Eventueel nieuw of bijgestuurd aanbod dat aansluit bij geïdentificeerde noden en opportuniteiten om kinderen en jongeren in hun ontwikkeling en leerloopbaan te versterken kan worden opgenomen als actie in het programma, in de vorm van een pilootproject waaraan scholen van verschillende netten deelnemen.

De actienota voor schooljaar 2022-2023 kan je in deze pdf nalezen.

Zelf bijdragen aan een betere toekomst voor kinderen en jongeren in Antwerpen?

Elke school of partner draagt een steentje bij aan een hogere gekwalificeerde uitstroom, op zijn of haar eigen manier.

We horen graag meer over de successen, impactvolle projecten en mooie ervaringen in alle basis- en secundaire scholen in Antwerpen. En zijn benieuwd hoe er op jouw school of in jouw organisatie wordt gewerkt om kinderen een goede start te geven op school, ouders te betrekken, schoolleiderschap te delen, ondersteuning op maat te voorzien, om te gaan met schoolwissels enz.
Heb jij op school zo'n verhaal? Deel het met ons, en inspireer zo ook andere Antwerpse scholen en partners !

Of misschien ben je met jouw school op zoek naar ondersteuning voor een project rond verbindend schoolklimaat, oriëntering, taalbeleid, buddywerking, of iets helemaal anders dat aansluit bij de doelstellingen van het programma A'REA UP?

Neem dan zeker contact op via onderstaand mailadres en deel je vraag, verhaal of idee! 

Gerelateerde info

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in