Flow tuchtprocedure

Wat zijn de 7 stappen binnen de tuchtprocedure en wie neemt welke rol op? Op deze pagina vind je een overzicht.

Stap 1: voorbereiden klassenraad

Volgens regelgeving + schoolreglement
 

School:

 • Informeer de ouders over de intentie tot tuchtmaatregel en hun recht om (eventueel bijgestaan door vertrouwenspersoon) gehoord te worden bij de tuchtprocedure (zie SO64).
   
 • Organiseer een klassenraad in samenspraak met CLB. Deze heeft een adviesopdracht met betrekking tot de sanctiebepaling in de tuchtprocedure.

De CLB-medewerker die de school adviseert, zetelt met adviesbevoegdheid in de betreffende klassenraad. Dit is een juridische vormvereiste opdat het advies rechtsgeldig zou kunnen zijn.

 

CLB:

 • Neem deel aan de klassenraad en verrijk deze met relevante contextuele informatie ter nuancering, in functie van het traject van de leerling in kwestie.

School en CLB samen:

 • Bepalen traject (samen verantwoordelijk) ingeval van uitspraak definitieve uitsluiting.
Stap 2: definitieve uitsluiting

School:

 • Waarborg de slaagkansen van leerling(en) maximaal. Stel (indien mogelijk) de uitsluiting uit tot het einde van het schooljaar.
 • Informeer de ouder/18+ leerling: geef de schriftelijke motivering van de genomen beslissing met vermelding van de mogelijkheid tot beroep met de overeenkomstige procedure.
   
 • Registreer de definitieve uitsluiting in Discimus met de juiste code. Als er geen registratie is, komt de leerling niet op de radar van de Bemiddelingscel.

  Let op: de leerling blijft administratief ingeschreven tot inschrijving in nieuwe school.
  Let ook op met uitschrijving (meerderjarige leerling): het dossier is dan niet langer raadpleegbaar door CLB.

School + CLB:

 • Onderzoek of er vrije plaatsen zijn binnen de gewenste studierichting o.a. via LOP-website.
   
 • Onderzoek alternatief traject schoolintern.
   
 • Blijf ondersteuning bieden aan leerling en ouders in functie van warme overdracht.
Stap 3: zoektocht nieuwe school

School + CLB:

Indien geen volzetverklaring in school: adviseer ouder en/of leerling om naar de school te gaan met vraag tot inschrijving.
 

Let op: inschrijvingen en weigeringen moeten gebeuren op de school. Telefonisch contact met de school met de vraag of er nog vrije plaatsen zijn, is niet gelijk aan een vraag tot inschrijving. Raad ouder/18+ leerling aan om actief potentiële scholen te bezoeken met vraag tot inschrijving.

Stap 4a: inschrijving op nieuwe school

De inschrijving moet ter plaatse op school gebeuren.

Stap 4b: weigeringsdocument voor elke school waar geen plaats is

School:

 • Bezorg gemotiveerd weigeringsdocument binnen de 4 kalenderdagen aan ouder/18+ leerling.
   
 • Registreer de weigering ook in Discimus via de schoolsoftware.
   

Let op! De weigering is onrechtmatig als:

 • de school een weigeringsdocument bezorgt, maar er is geen volzetverklaring.
 • de ouder/leerling 18+ naar huis gestuurd wordt zonder weigeringsdocument.
 • het weigeringsdocument niet binnen de 4 kalenderdagen bezorgd wordt.

Ingeval van onrechtmatige weigering kan de ouder, 18+leerling of een belanghebbende (vb. het CLB) contact opnemen met het LOP voor bemiddeling of klacht indienen bij de Commissie leerlingenrechten (CLR).

Stap 5: na 10 dagen geen nieuwe school

School:

 • Blijf zoeken naar een nieuwe school.
   
 • Koppel terug naar CLB/LOP/(volmacht) ouder/18+ leerling.
   

CLB:

 • Bereid bemiddelings- en opvolgingscel voor a.d.h.v. lijst LOP + vragen van CMP.
   
 • Contacteer de leerling en/of ouder vanuit je begeleidingsopdracht.

Van ouders mag je verwachten dat ze samen met school en CLB constructief meewerken aan de zoektocht naar een nieuwe school. Ouders kunnen ingeval van een te grote afstand naar een nieuwe school, een ander onderwijsnet dan gewenst of een andere opleiding dan gewenst weigeren om op het aanbod in te gaan. Manifeste onwil of obstructie is dan weer een schending van de leerplicht (dit moet gemeld worden aan AGODI).

 • Contacteer het LOP of CLR bij onrechtmatige weigering (zie kader stap 4b).
   

LOP:

 • Check de ontvangen lijst van AGODI van de definitief uitgesloten leerlingen.
   
 • Bezorg de lijst aan de CLB’s en het CMP voor de voorbereiding van de bemiddelings- en opvolgingscel.
   
 • Organiseer twee- tot driewekelijks een bemiddelings- en opvolgingscel.

Het LOP zoekt niet actief naar een nieuwe school, maar kan bemiddelend optreden indien de regelgeving niet werd gevolgd. Het informeert alle betrokkenen over de rechten, plichten en procedures omtrent inschrijvingsrecht.  
 

CMP:

 • Contacteer het CLB: is de leerling gekend? Is het CLB op de hoogte? Is er een vraag naar uitvalpreventie? Vermeld de leerloopbaanadviseurs (LLA’s) bij 17+ leerling.
   
 • Indien leerling gekend door CMP: geef de informatie door aan de dossierbeheerder.
   
 • Informeer het LOP.
Stap 6: bemiddelings- en opvolgingscel

CLB: licht de vooraf bezorgde informatie over de leerlingen toe.
 

Aanwezige partners CLB’s en CODI’s verschillende netten, CMP, LLA’s, LOP-voorzitter en LOP-deskundige: bepaal het traject.

Stap 7: opvolging afspraken

CLB: geef de afspraken door aan de betrokken CLB-medewerker of doe een warme overdracht naar leerloopbaanadviseurs als zij de leerling verder opvolgen.
 

CMP: geef de afspraken door aan de betrokken CMP-medewerker.
 

LOP: informeer de scholen over mogelijke scholenwissel (via mail + CLB in cc indien gekend).  Indien de wissel niet gerealiseerd is, komen de dossiers terug op de bemiddelingscel behoudens een andere oplossing.
 

School + CLB: bevraag de ouder over scholenwissel.
 

School: realiseer de scholenwissel + koppel terug aan LOP.
 

Leerloopbaanadviseurs:

 • Volg leerling (17+) verder op indien deze niet meer wil inschrijven in leerplicht onderwijs.
   
 • Contacteer het LOP als er een nieuwe inschrijvingsvraag is.
   
 • Start ondersteuningstraject eventueel met partners indien nodig.

Gentlemen’s agreement

Binnen LOP Antwerpen secundair onderwijs geldt de afspraak om over alle scholen voor secundair onderwijs heen na de paasvakantie geen beslissingen tot definitieve uitsluitingen meer te nemen die ingaan in de resterende maanden van het lopende schooljaar (m.u.v. zeer uitzonderlijke omstandigheden). 

Als er toch tot een definitieve uitsluiting moet overgegaan worden, kan deze op het einde van het schooljaar (31 augustus) gepland worden. Zo wordt de impact op de slaagkansen en de verdere schoolloopbaan van de leerling maximaal beperkt.

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in