Werken aan een brede leeromgeving in Antwerpen

Maximale ontplooiingskansen creëren voor kinderen jongeren doe je niet alleen. Met verschillende sectoren onderzoeken we op stadsbreed en lokaal vlak hoe we kinderen en jongeren kunnen ondersteunen door samen te werken aan een brede leeromgeving.

Brede leeromgeving - een sectoroverschrijdende samenwerking

In een samenleving waar sociale ongelijkheid speelt, kunnen brede leeromgevingen een belangrijke hefboom vormen in het realiseren van gelijke ontwikkelingskansen. Het verkleinen (van mechanismen) van achterstand en achterstelling kan niet aan één enkele maatschappelijke actor worden toegeschreven. De complexiteit van sociale ongelijkheid vraagt een integrale aanpak. 

Kinderen en jongeren leren en leven in verschillende omgevingen. We willen deze omgevingen meer verbinden door sectoroverschrijdend samen te werken en zo  kinderen en jongeren maximale kansen geven om zich te ontplooien. We dagen onderwijs en andere sectoren -zoals jeugdverenigingen, cultuurorganisaties, sportorganisaties, welzijnsorganisaties- uit om na te denken wat  kinderen en jongeren in hun buurt nodig hebben om te kunnen groeien en hun plaats te vinden in de maatschappij.

We zetten in op samenwerkingen die vertrekken vanuit een gemeenschappelijke doelgerichtheid en geënt zijn op de lokale context.

Werken aan een brede leeromgeving is ook inzetten op  het creëren van kansen, het verlagen van drempels, het wegwerken van obstakels :

  • Is de schoolomgeving verkeersveilig?
  • Groeien kinderen op in een gezonde omgeving? Kunnen sportorganisaties en scholen samenwerken om de kinderen meer te laten bewegen?
  • Biedt de omgeving voldoende taaloefenkansen om te groeien in taal?
  • Kennen kinderen het cultuuraanbod van de buurt? Kunnen scholen en culturele organisaties samenwerken zodat kinderen kunnen proeven van cultuur of zich er in te verdiepen?
  • Kunnen kinderen en jongeren voldoende participeren in onze maatschappij?

Meer weten? Neem dan contact op met:

coördinatie brede leeromgeving

themaverantwoordelijke cultuur

gwendoline.landuyt@antwerpen.be
coördinatie wijkverantwoordelijken onderwijs wendy.dhoedt@Antwerpen.be
sport en gezondheid sportenonderwijs@antwerpen.be
jouw wijkverantwoordelijke onderwijs wijkverantwoordelijken onderwijs

 

Onze visie is gebaseerd op het Vlaamse kader 'brede school' van het steunpunt Diversiteit & Leren. We kiezen er bewust voor om te spreken over een 'brede leeromgeving'. 

theoretisch kader van de brede leeromgeving

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in