Spijbelaanpak

Spijbelen is niet enkel onwettige afwezigheid: vaak zit er een complex verhaal achter van schoolmoeheid, lastige thuissituaties of zelfs grensoverschrijdend gedrag. Spijbelgedrag moeten we snel opsporen en opvolgen om erger te voorkomen.

Spijbelaars opvolgen: het Antwerps Spijbelactieplan

Vertoont een jongere toch hardnekkig spijbel- of probleemgedrag, zelfs na een snelle detectie en goede opvolging door het schoolteam en het CLB? Dan kan hij of zij aangemeld worden bij het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren, op vraag van het CLB of door de school.

Dit meldpunt beschikt over een breed netwerk van partners in zowel de welzijnssector, de politie als het parket. De rol van elke partner is omschreven in het Antwerps stappenplan voor spijbelopvolging. Dit stappenplan geeft schematisch weer welke mogelijke trajecten er zijn om een spijbelaar te begeleiden.

Spijbelpreventie

Om de Antwerpse spijbelproblematiek in kaart te kunnen brengen, registreert het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren (CMP) samen met de Antwerpse CLB’s het spijbelgedrag in alle Antwerpse scholen. Vanaf iemand meer dan vijf halve dagen ongewettigd afwezig is, wordt deze persoon geregistreerd. Het jaarlijks spijbelrapport toon de analyse en rapporten van deze registraties.

Spijbelbeleid

Een spijbelambtenaar ondersteunt en begeleidt de scholen in hun interne werking rond spijbelen. Deze persoon is een procesbegeleider die valkuilen en opportuniteiten benoemt en goede praktijken aanreikt. Via een goed afgestemd intern spijbelbeleid is er veel slaagkans om het spijbelgedrag te reduceren.

Meer info?

Heb je vragen over het thema spijbelen? Wil je informatie over of begeleiding bij de uitwerking van een spijbelbeleid in jouw school?Mail ons via schoolontwikkeling@antwerpen.be.

Op de pagina van het Centraal Meldpunt voor risicojongeren kan je verder terecht voor informatie, advies of een doorverwijzing van een leerling met spijbelgedrag.

 

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in