Leerloopbaanadviseurs

Voorkomen dat jongeren vanaf 17 tot en met 25 jaar met een verhoogde kans op vroegtijdig schoolverlaten in een NEET-situatie (Not in Employment, Education or Training) terecht komen.

De leerloopbaanadviseurs richten zich op de ondersteuning van onderwijsprofessionals en jeugd- en welzijnswerkers met vragen over mogelijke leerloopbaantrajecten van jongeren vanaf 17 tot en met 25 jaar met een verhoogde kans op vroegtijdig schoolverlaten.

Informeren

Je kan bij ons terecht voor:

 • Algemene informatie over opleidingsmogelijkheden, toelatingsvoorwaarden, ...
   
 • Infosessies voor 17+ jongeren waarvan school/leerlingbegeleiding en CLB aangeven dat ze interesse hebben voor alternatieve onderwijstrajecten en/of waarbij de kans groot is dat ze het schooljaar niet succesvol zullen afronden en uitstromen zonder diploma. Het opzet is dubbel: de jongeren grondig informeren over onderwijs- en tewerkstellingstrajecten en hen laten kennismaken met het netwerk dat hen kan ondersteunen bij het zetten van een volgende stap.  Aansluitend aan het groepsgedeelte kunnen jongeren tijdens een individueel leerloopbaangesprek hun eigen situatie bespreken met de leerloopbaanadviseur. De infosessie kan doorgaan op de school zelf. 
   
 • Infosessies over onderwijsthema’s voor professionals uit onderwijs, jeugd- en welzijnswerk. 

Adviezen op maat

Daarnaast geven we ook adviezen op maat over leerloopbaantrajecten van jongeren tussen 17 en 25 jaar. Voor schoolgaande jongeren werken we nauw samen met de centra voor leerlingbegeleiding (CLB) van de verschillende netten. De jongere kan aanwezig zijn bij dit gesprek.

De focus ligt op individuele jongeren die een verhoogde kans lopen op ongekwalificeerde uitstroom, jongeren die het secundair onderwijs verlaten hebben zonder kwalificatie en op jongeren die een kwalificatie behaald hebben maar ondervinden dat die onvoldoende mogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt of richting hoger onderwijs.

We zetten ons netwerk in en bewaken een warme overdracht naar (een voorbereiding op) werk of onderwijs.

Met welke vragen kan je bij ons terecht?

Enkele voorbeelden: 

 • Ik werk in de welzijnssector en begeleid een jongere met een passie voor lassen. Hij wil hier graag een opleiding voor volgen maar ik weet niet goed waar hij daarvoor terecht kan, hoe lang een opleiding duurt, hoeveel zo’n opleiding kost, ….
   
 • Ik ben een jeugdwerker. Gisteren kwam ik één van onze jongeren op straat tegen. Het is misgelopen op school en hij is op zoek naar een nieuwe school. Kunnen jullie ons daarbij helpen?
   
 • Ik ben een CLB medewerker. Een leerling heeft gezondheidsproblemen en is vaak afwezig geweest. De kans bestaat dat ze daardoor niet zal slagen. Ze is 17 en zit momenteel in het 4e middelbaar. Ondanks haar gezondheidsproblemen wil ze heel graag een diploma halen maar weet niet wat de mogelijkheden zijn. Kunnen jullie ons daarbij helpen? 

Ons netwerk

We werken samen met de welzijnssector, het jeugdwerk, onderwijs en de arbeidsmarktsector. Ze zijn vaak zowel aanmelder als ondersteuner voor allerlei vragen. Het netwerk is geen statisch gegeven, het is continu in ontwikkeling.

Schematische voorstelling van het netwerk : partners uit de welzijnssector, het jeugdwerk, onderwijs en de arbeidsmarkt

Zelf actie ondernemen

Ga je graag zelf het gesprek aan met een leerling/jongere?

Preventief of in het kader van een uitstroomgesprek?

Gebruik dan deze folder als leidraad. Kader steeds de inhoud.

Je kan de folder dan achteraf meegeven of doorsturen. 

De folder is ook beschikbaar in print. Bestel hem via dit formulier

Schoolniveau

Met de signalen die we op leerlingniveau opvangen gaan we ook aan de slag op schoolniveau. Hiervoor werken we nauw samen met team school.

Op dit moment werken we aan volgende thema’s:

Voorkomen vroegtijdige schooluitval: we ondersteunen scholen bij het ontwikkelen van een geïntegreerd leerloopbaanbeleid met een sterke focus op preventie van schooluitval

Jongeren die de schoolbanken verlaten zonder kwalificatie belanden in een erg kwetsbare positie. Uitstromen zonder diploma of kwalificatie is nefast voor je persoonlijke ontwikkeling en ondermijnt je kansen op een vlotte loopbaan. Vroegtijdig schoolverlaten is vaak het resultaat van een lang proces, waarbij ook factoren buiten de schoolcontext een rol spelen. Een school kan echter wél het verschil maken! Er is al heel wat onderzoek gevoerd naar vroegtijdig schoolverlaten (*). Er zijn sterke preventieve succesfactoren bekend zoals een goede studie- en beroepskeuzebegeleiding, een sterk zorgbeleid en een warm en veilig schoolklimaat. We kennen ook belangrijke ‘voorspellers’ die ons kunnen helpen om tijdig in te grijpen, zoals negatieve(re) schoolresultaten en spijbelen.

Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen vergt een geïntegreerde aanpak, ook op schoolniveau. Maar hoe begin je eraan? Wat pakken we eerst aan en hoe vertalen we ons actieplan naar de werkvloer?

Team School  ondersteunt je bij het bepalen van prioriteiten en het ontwikkelen van een gedragen aanpak, op maat van je school.

De Leerloopbaanadviseurs bieden inhoudelijke ondersteuning rond leerloopbanen en zorg, zowel op leerling- als schoolniveau.

Onze ondersteuning richt zich steeds op alle leerlingen:

 • Leerlingen die de school vroegtijdig verlaten : hoe zorgen we voor een warme overdracht, een realistisch vervolgplan of alternatieve route voor elke leerling, en hoe leren we uit de ervaringen van deze jongeren om vroegtijdige uitval te vermijden?
 • Leerlingen met verhoogd risico op vroegtijdig schoolverlaten: hoe kunnen we vroege signalen (‘voorspellers’) detecteren en opvolgen, welke gerichte interventies kunnen we doen om uitval te voorkomen?
 • Alle leerlingen: hoe kunnen we ons schoolbeleid versterken: datagericht werken, zorgen voor kwaliteitsvolle studiekeuzeprocessen, een duidelijke flow in de leerlingbegeleiding…

Heb je interesse?

Contacteer Team School via schoolontwikkeling@antwerpen.be met de vermelding 'Voorkomen vroegtijdige schooluitval'

Verbindend en herstellend schoolklimaat: het voorkomen van en omgaan met definitieve uitsluitingen. Hoe werk je als school op een constructieve manier rond tucht?

Een verbindend en herstellend schoolklimaat is de beste manier om tuchtmaatregelen en verwijderingen te vermijden. Het creëren van zo'n schoolklimaat is echter niet makkelijk en vraagt naast een grote inspanning ook de nodige inspiratie. Om scholen te ondersteunen in het innoveren van hun beleid faciliteert TV/Onderwijs het Netwerk voor een verbindend en herstellend schoolklimaat. Binnen dit netwerk zoeken scholen samen naar oplossingen voor de uitdagingen die ze in hun dagelijkse werking tegenkomen. Het delen van expertise en het ondersteunen van nieuwe praktijken staat centraal. Indien jouw school eerder nood heeft aan een meer individueel traject kan er steeds beroep gedaan worden op het netwerk Schoolontwikkeling. Na een uitgebreide vraagverheldering bekijken ze met jou de mogelijke trajecten die je school kan aangaan ter versterking van het eigen beleidsvoerend vermogen en in het verlengde daarvan het schoolklimaat.

Heb je interesse?

Contacteer Team School  via schoolontwikkeling@antwerpen.be met de vermelding 'Verbindend en herstellend schoolklimaat'.

Contact

Ben je een (onderwijs) professional?

 

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.
Schrijf je in