Onderwijsraad

De onderwijsraad Antwerpen is het officiële overleg- en adviesorgaan over onderwijs in de stad. Er zetelen vertegenwoordigers in van de verschillende Antwerpse onderwijsnetten, maar ook van leerlingen, ouderkoepels, vakbonden en OCMW. De onderwijsraad handelt over de uitvoering van het lokaal netoverschrijdend onderwijsbeleid van de stad.

De raad geeft adviezen aan het stadsbestuur, op vraag en op eigen initiatief. Het gestructureerd overleg in vast bureau, plenaire raad, commissies en werkgroepen draagt bij tot een betere samenwerking en een gemeenschappelijke aanpak van problemen. Verder is de onderwijsraad dé plaats waar de Antwerpse onderwijswereld overlegt over gezamenlijke acties. Sleutelbegrippen zijn dialoog, consensus en vrijwillige deelname van alle partners.

Structuur

In de plenaire raad zetelen verschillende partners betrokken bij het onderwijs in de stad Antwerpen. De plenaire raad duidt een vast bureau aan dat maandelijks samenkomt. In thematische commissies vinden doorgedreven overleg, studie en advies plaats. Momenteel is er een commissie uitvalpreventie, een commissie netoverschrijdend aanbod en een commissie lerarentekort.

De onderwijsraad Antwerpen kent een wisselend voorzitterschap.

Verwante documenten: