Veilige schoolomgeving

Scholen willen leerlingen en personeel een veilige omgeving bieden om in te werken en te leren. De school moet veilig zijn maar ook de schoolomgeving (buurt of wijk) en de routes van en naar school. Naast feitelijke onveiligheid speelt het onveiligheidsgevoel een grote rol: leerlingen en medewerkers moeten zich in en rond de school veilig kunnen voelen. 

Onderwijs en verkeer

Vanuit Onderwijsbeleid zetten we in op verkeer, zowel op vlak van educatie als verkeersveiligheid met de daarbijhorende procedures en wetgeving. Alle vragen of opmerkingen zijn welkom in de mailbox onderwijs en verkeer. Lees meer over onze werking op de pagina onderwijs en verkeer

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid op school hangt sterk samen met het schoolklimaat en de mate waarin het door de school en haar partners gevoerde (veiligheids)beleid aansluit op de effectieve noden. Veiligheid is en blijft immers een noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Leerlingen en leerkrachten die zich niet veilig voelen op school kunnen niet volwaardig presteren omdat te veel energie en tijd verloren gaat aan het ‘organiseren’ van de eigen veiligheid en/of die van de anderen. 

Scholen die het beste uit hun leerlingen en leerkrachten willen halen, moeten daarom zorgen voor een veilig schoolklimaat, maar scholen kunnen dit niet alleen. Zij moeten een beroep kunnen doen op anderen. Alle partijen kunnen vanuit hun eigen ervaring, expertise en bevoegdheid, de onveiligheid in en rond scholen aanpakken.

Protocolscholen

Antwerpen heeft een vijftigtal protocolscholen. Deze scholen hebben een overeenkomst met de politie en het jeugdparket. Agressie en strafbare feiten in en rond scholen worden op deze manier snel en efficiënt aangepakt. Protocolscholen kunnen incidenten melden met een standaard meldingsformulier. Het jeugdparket overlegt met de politie die op haar beurt afspraken maakt met de school over eventuele acties in de school. 

Handleiding protocolscholen

Aanpak van drugs

Stad Antwerpen en CGG Vagga ontwikkelde een document voor scholen verbonden aan het scholenprotocol.
Het geeft een overzicht van basisprocedures en –afspraken bij confrontaties met drugs. U kan het document 'Factsheet TAD' onderaan deze pagina bij 'verwante documenten' bekijken en downloaden.

Uniforme aanpak van wapenbezit

Antwerpen hanteert een uniforme aanpak voor wapenbezit in en rond scholen. Voor deze netoverschrijdende aanpak kunnen de scholen rekenen op de samenwerking met de lokale politie, het parket en de stedelijke diensten.

De aanpak stoelt op drie principes:

  • een degelijke inschatting van het probleem door registratie
  • een clausule in alle schoolreglementen
  • een uniforme, brede en gefaseerde aanpak voor alle Antwerpse scholen: op gelijkaardige situaties gelijkaardig reageren

Het handhaven of ontwikkelen van veilige scholen en schoolomgevingen vraagt dus overleg en samenwerking tussen alle betrokkenen: de school, buurtbewoners, de Lijn, lokale politie, parket, stedelijke diensten en andere.

Onderwijsbeleid en haar partners faciliteren het overleg en willen met de schoolspotters, verkeersmedewerkers, school aan de beurt, protocolscholen, crisiscommunicatie en trainingen over omgaan met grensoverschrijdend gedrag en crisissituaties de scholen ook daadwerkelijk ondersteunen.

Verwante documenten: 

Labels