Onderwijs en arbeidsmarkt

De doorstroom van de schoolbanken naar werk verloopt niet altijd even vlot. De stad Antwerpen zet daarom in op een intensieve samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Enerzijds door onderwijs meer af te stemmen op de noden van de arbeidsmarkt en jongeren te begeleiden in een doordachte studie- en beroepskeuze. Anderzijds door werkgevers te sensibiliseren op vlak van competenties en groeipotentieel van jongeren en hen te stimuleren te investeren in jongeren via stages en werkplekleren. Zo krijgen jongeren de kans om arbeidscompetenties te ontwikkelen en werkervaring op te doen.

Sectorale netwerken: de Talentenhuizen

De samenwerking tussen arbeidsmarkt en onderwijs zit voor bepaalde beroepssectoren verankerd in sectorale netwerken tussen studiegebieden en bedrijfssectoren. Dit netwerk evolueerde voor enkele sectoren naar een concreet en fysiek samenwerkingsverband tussen VDAB, de sectoren en de stad.

De vier job- en opleidingspunten Talentenwerf (Hout-Bouw), Talentenstroom (Haven-Logistiek), Talentenfabriek (Chemie-Metaal) en Onderwijstalent (Onderwijs) zijn er voor bedrijven, werkzoekenden en onderwijsprofessionals

De afdeling Onderwijsbeleid engageert zich binnen deze Talentenhuizen op onderwijsgerelateerde thema’s zoals werkplekleren en stages, het stimuleren van arbeidsmarktgerichte studie-en beroepskeuzes, instroomverhogende acties, samenwerking tussen scholen en bedrijven op vlak van infrastructuur en het ondersteunen en promoten van het hoger beroepsonderwijs. In elk Talentenhuis volgt de consulent onderwijs deze thema’s op.

Bestrijding van jeugdwerkloosheid: JongerenAanbod

De jeugdwerkloosheid is in Antwerpen alarmerend hoog. Laag- of ongekwalificeerde jongeren vinden moeilijk werk. OCMW, stad en VDAB willen samen meer en beter doen in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid in de stad en sloot daarbij een samenwerkingsovereenkomst af. 

Terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom in het voltijds beroepsonderwijs

De stad Antwerpen wil inzetten op het ondersteunen van de leerloopbaanbegeleiding van jongeren door ouders en school, zodat jongeren competenties ontwikkelen en kwalificaties behalen die toegang geven tot het hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt.

Daarnaast worden zoveel mogelijk drempels en mechanismen weggewerkt die maken dat te veel jongeren een problematische schoolloopbaan ontwikkelen, schoolse achterstand oplopen en de schoolbanken uiteindelijk verlaten met onvoldoende of zonder kwalificaties. Tot slot worden jongeren die dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn snel gedetecteerd en begeleid, zodat zij opnieuw kunnen aansluiten en met een diploma of getuigschrift een succesvolle overstap kunnen maken naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.  

Erkenning van zachte competenties

Niet alleen schoolse competenties maar ook sociale competenties zijn een belangrijke troef bij de zoektocht naar een job. Jongeren engageren zich vrijwillig op school voor peer coaching projecten en leren zo – onbewust – heel wat bij. De stad wil deze zachte competenties erkennen en certificeert via COMPAS, het competentiepaspoort

Samenwerking VDAB, CLB’s en Centraal Meldpunt voor risicojongeren (CMP)

Voor de tewerkstellingskansen van laatstejaars leerlingen is het van belang dat begeleiders en leerkrachten in secundaire scholen voldoende kennis hebben over de werking van de arbeidsmarkt en de mogelijkheden voor hun jongeren. Een samenwerking tussen VDAB, de Centra voor Leerlingenbegeleiding en het Centraal Meldpunt voor risicojongeren bevordert ook een warme overdracht van jongeren van onderwijs naar de VDAB.

De afdeling onderwijsbeleid engageert zich in meerdere netwerken om jongeren optimale kansen te bieden om een succesvolle doorstart te maken van de schoolbank naar werk.

Labels

Beleidsthema's