Binnenschoolse opvang

Stad Antwerpen treedt op als regisseur van de buitenschoolse kinderopvang. Dit houdt in het monitoren van de opvangbehoefte van ouders en kinderen, het afstemmen van het aanbod van de lokale opvanginitiatieven en het ondersteunen van deze opvanginitiatieven.

De regie buitenschoolse kinderopvang behelst zowel het vakantieaanbod en het aanbod op woensdagnamiddag als de binnenschoolse opvang. Met binnenschoolse opvang wordt de opvang aansluitend aan de schooltijd (voor- en naschools) bedoeld die in Antwerpen meestal door de scholen zelf en/of binnen de school wordt georganiseerd.

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Antwerpen heeft, zoals de meeste Vlaamse steden, een lokaal overleg kinderopvang (LOK). Dit overleg bestaat uit een raad waarin zowel vertegenwoordigers als gebruikers van de verschillende opvangvormen advies geven aan het stadsbestuur in verband met kinderopvang.

Ook de onderwijsnetten zijn vertegenwoordigd in het LOK.

Meer informatie over het LOK

Klankbordgroep voor- en naschoolse opvang

Specifieke thema’s die relevant zijn voor de binnenschoolse opvang in de scholen  komen aan bod in de klankbordgroep voor- en naschoolse opvang. Daarin zetelen vertegenwoordigers van elk onderwijsnet, samen met oudervertegenwoordigers en medewerkers van onderwijsbeleid in opdracht van de Antwerpse Onderwijsraad.

Meer informatie over de klankbordgroep en de vertegenwoordigers kunt u opvragen via regie.buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be.

Ondersteuning

Subsidiereglement binnenschoolse opvang: randvoorwaarden voor kwaliteitsvolle opvang

Sinds september 2016 ondersteunt de stad Antwerpse scholen die voor- en naschoolse opvang aanbieden. Scholen moeten voldoen aan de voorwaarden van het “subsidiereglement binnenschoolse opvang voor basisonderwijs: Randvoorwaarden voor kwaliteitsvolle opvang” om in aanmerking te komen voor deze subsidie.

Wilt u weten of de school van uw kind(eren) voldoet aan de randvoorwaarden voor kwaliteitsvolle opvang? Scholen die de subsidie aanvragen vermelden dit in het schoolreglement en/of het huishoudelijk reglement van de opvang.

Wilt u weten wat deze randvoorwaarden voor kwalteitsvolle opvang inhouden? Klik dan op de link van het subsidiereglement hierboven.

Meer informatie over de aanvraagprocedure en -periode

Vormingsaanbod opvangbegeleiders

Vanaf het voorjaar van 2017 voorziet de stad Antwerpen in een vrijblijvend én gratis vormingsaanbod voor alle begeleiders van de binnenschoolse opvang. Niet alleen scholen maar ook onthaalouders en andere organisaties die voor- en naschoolse opvang aanbieden voor schoolgaande kinderen kunnen hun opvangbegeleiders hiervoor inschrijven. Een uitzondering geldt voor organisaties die gesubsidieerd worden door Kind & Gezin.

Meer informatie over het vormingsaanbod kunt u opvragen via regie.buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be.

Ondersteuning veiligheid in de voor- en naschoolse opvang

Vanaf januari 2017 zullen Antwerpse basisscholen ondersteuning krijgen van hun coördinerende preventiedienst om een te werken aan de veiligheid in de voor- en naschoolse opvang. Hiervoor werd een risicoanalyse ontwikkeld waaruit de school zicht krijgt op de werkpunten.

Hulp bij vragen over vrijwilligerswerk in scholen

Scholen die vragen hebben over het werken met vrijwilligers kunnen terecht bij het Servicepunt Vrijwilligerswerk.

Het Servicepunt biedt onder andere deze hulpmiddelen:

  • Modelvacatures voor vrijwilligers
  • Onthaalbrochure voor vrijwilligers

Onderwijsbeleid organiseert samen met het Servicepunt Vrijwilligerswerk ontmoetingsmomenten zodat kandidaat-vrijwilligers en scholen met vrijwilligersvacatures elkaar kunnen vinden.