Subsidies voor capaciteitsuitbreiding

De Stad Antwerpen kan schoolbesturen op verschillende manieren financieel ondersteunen, in geval van capaciteitsbehoud of -uitbreiding. Schoolbesturen kunnen hier beroep op doen door een lening of een toelage aan te vragen. Hiermee kunnen ze kleine infrastructuurwerken uitvoeren, nieuwe capaciteit realiseren of bestaande capaciteit behouden.

Ze kunnen ook gebruik maken van Vlaamse middelen voor een capaciteitsuitbreiding, door via de Lokale Taskforce van Antwerpen een subsidie aan te vragen. Deze projecten worden opgenomen in het masterplan capaciteit. 

Leningen

De stad Antwerpen heeft voor de periode 2014 tot en met 2019 een budget vrijgemaakt van € 2.000.000 en stelt dit ter beschikking van de schoolbesturen. De stad Antwerpen gebruikt dit budget om leningen te verstrekken aan scholen in het kader van nood- of spoedcapaciteit.

Deze leningen kunnen worden gebruikt voor kleine infrastructuurwerken of eerste inrichting van klaslokalen of om nieuwe capaciteit te creëren en bestaande capaciteit te behouden. 

De leningen kunnen worden aangevraagd tot het schooljaar 2018-2019, met uiterlijke terugbetaling op 31 december 2019. Per vestigingsplaats kan er een lening worden toegekend voor een maximumbedrag van € 50.000.

Elke kleuterschool, lagere school of basisschool uit het gewoon of buitengewoon onderwijs, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen, komt hiervoor in aanmerking.

Het stedelijk onderwijs ontvangt voor investeringen reeds een dotatie van de stad. Hierdoor kunnen zij geen gebruik maken van deze lening.

Meer informatie over het aanvragen van een lening.

Toelagen

Door het capaciteitstekort in het basisonderwijs hebben de Antwerpse scholen in de voorbije jaren fors ingezet op het creëren van extra capaciteit. Niettegenstaande zijn de bestaande schoolgebouwen soms erg verouderd en hierdoor krijgen de schoolbesturen vaak negatieve opmerkingen van de onderwijsinspectie over de veiligheid en bewoonbaarheid van de gebouwen.

De reguliere Vlaamse financiering en subsidiëring kennen lange wachttijden. Om de eigen beschikbare middelen van scholen niet volledig uit te putten, kunnen alle schoolbesturen op het grondgebied stad Antwerpen vanaf 2015 een toelage aanvragen voor kleine infrastructuurwerken. Deze werken moeten de veiligheid en bewoonbaarheid verhogen om de bestaande capaciteit te behouden.

De Onderwijsraad Antwerpen stelde een verdeelsleutel op om de investeringstoelage jaarlijks te verdelen tussen het Gemeenschapsonderwijs,  het vrij gesubsidieerd katholiek onderwijs, het vrij gesubsidieerd joods onderwijs, de kleine onderwijsverstrekkers en de onafhankelijke scholen.

Het Stedelijk Onderwijs ontvangt voor investeringen al een dotatie van de stad, waardoor zij geen gebruik kan maken van dezetoelage.

Meer informatie over het aanvragen van een toelage.

Masterplan capaciteit basisonderwijs

Sinds 2010 ontvangt de stad jaarlijks extra middelen van Vlaanderen om tegemoet te komen aan de dringendste capaciteitsnoden. Op deze manier werd ruim 164 miljoen euro aan het Antwerps onderwijs toegekend. Het merendeel van deze middelen ging naar basisscholen, maar in het Masterplan 2016-2018 werden voor het eerst ook projecten secundair onderwijs geselecteerd ter waarde van ruim 13 miljoen euro. Iets meer dan 100 scholen hebben ondertussen een capaciteitsproject uitgevoerd of lopende. Hierdoor werden er op zes jaar tijd meer dan 11.000 extra plaatsen in het basisonderwijs gecreëerd.

Een school(bestuur) dat een capaciteitsuitbreiding via deze specifieke subsidiemiddelen wil realiseren, dient z'n project in bij de Lokale Taskforce via de netvertegenwoordiger.
Een project dat niet tot doel heeft de capaciteit uit te breiden, komt niet in aanmerking voor deze subsidies.

Een projectfiche bevat minimaal volgende informatie: schoolbestuur, school, locatie, beschrijving, kostprijs, aantal extra leerlingen, timing opname eerste leerlingen en timing realisatie van het project.

Aangezien de vraag veel hoger ligt dan de toegekende Vlaamse middelen, dient de Taskforce jaarlijks een selectie te maken uit de ingediende projecten. Zij doet dit op basis van enkele criteria, zoals 'ligt het project in een wijk waar een capaciteitstekort is?', 'hoe snel kunnen de eerste extra leerlingen opgenomen worden?', 'hoeveel extra plaatsen levert het project op?', enz.

Onderwijsbeleid kan schoolbesturen de nodige informatie bezorgen. Contacteer ons per mail of telefonisch 03 338 33 20. 

Labels

Dienstverlening 
Onderwijsniveau